AVG

Privacyverklaring MC’68

MC’68 zet zich in voor bescherming van de privacy van haar leden, donateurs, relaties en de bezoekers van haar website en sociale media kanalen. Persoonsgegevens van leden, donateurs, relaties en de bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MC’68 voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens: vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).

MC’68 met adres: Hermestraat 8, 1561 PL te Krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergeven in deze privacyverklaring.

De voorzitter van de vereniging is de Functionaris Gegevensbescherming van MC’68 en is te bereiken via voorzitter@mc68.nl.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door MC’68 verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.

Deze gegevens staan MC’68 ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van MC’68 (beschikbaar via website), dan wel op andere wijzen kenbaar gemaakt, Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals lidnummer en NAWTE-gegevens).

Tijdens activiteiten worden regelmatig foto`s en video`s gemaakt, welke via diverse mediakanalen (van MC’68 getoond kunnen worden).

Van ieder lid/donateurs van onze vereniging of deelnemers aan onze activiteiten of evenementen, worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld, te weten:

Van Leden/Donateurs: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer , e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum en datum aanmelding.

Van niet leden (deelnemers aan activiteiten of evenementen): LOOT nr., KNMV nr.: naam,geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en naam van motorclub.

 

Er vindt geen registratie plaats van paspoortnummer, BSN-nummers, rijbewijsnummers en bijzondere persoonsgegevens als seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

MC’68 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van ledenadministratie.
  • Het organiseren van (club)evenementen.
  • Het verstekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie (bv: clubblad of nieuwsbrieven).
  • Het ontwikkelen van beleid.
  • Het doen van relatiebeheer.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van contributie en/of deelname bijdrage.
  • Het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden.      

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

MC’68verstekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden aan ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming,  Als i er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@mc68.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MC’68 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van MC’68) tussen zit.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

MC’68 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie                                             Bewaartermijn                         Reden                                                                                                                       

Persoonsgegevens leden                      tijdens lidmaatschap                Bijhouden ledenadministratie, inning contributie, organiseren van evenementen, correspondentie                                               1 jaar na opzegging worden alle gegevens verwijderd. 

 

Persoonsgegevens van niet leden         3 maanden                               Uitnodigingen voor activiteiten of evenementen

(deelnemers aan activiteiten of evenementen)

 

Beeld materiaal                                   Onbeperkt                               Archivering voor historische doeleinden.

Alleen voor intern gebruikt beveiligd door inlognaam en wachtwoord.

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

MC’68 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via voorzitter@mc68.nl .        

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MC’68 kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaats. U kunt zelf Cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internetbrowser daarop aan te passen. Als i ervoor kiest Cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruikt van de website van MC’68.

 

Wijzigingen van het privacyverklaring

Het bestuur van MC’68 behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 

Gegevens inzien, wijzigen, of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door MC’68 en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om uw persoonsgegevens over welke wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@mc68.nl.

Om eer zeker van te zijn dat het verzoek tot inzagedoor u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers aan uw paspoort), paspoortnummer en burgenservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MC’68 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autotiteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot secretaris@mc68.nl.

Wilt u gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door MC’68, dan kunt u zich richten tot secretaris@mc68.nl

 

Lid worden!
Hulp nodig?

Agenda

02 augustus
Clubavond
06 september
Clubavond
08 september
Monster rit
20 september
Najaarsweekend
04 oktober
Clubavond
meer

Foto's

Social media

© 2017 - MC'68 - Wouter